Algemene voorwaarden

Vanaf 1 januari 2024 hanteert Bloem Breda de algemene voorwaarden van de Branchevereniging. Klik hier om deze in te zien en na te lezen.

Daarnaast hanteert Bloem Breda deze onderstaande aanvullende voorwaarden,  gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel per 27 december 2023, welke van toepassing zijn op alle actieve overeenkomsten vanaf 1 januari 2024. Klik hier voor eigen exemplaar.

Definities
Aanvangsdatum
De overeengekomen datum waarop de kinderopvang aanvangt
(de ingangs- /startdatum op de overeenkomst).

Contractouder
Een van de Ouders van het kind op wie de kinderopvang betrekking heeft die de Overeenkomst is aangegaan.

Contractdatum
De datum waarop de Overeenkomst is ingegaan.

Ouder(s)
De bloed- of aanverwant(en) in opgaande lijn of pleegouder(s) c.q. verzorger(s) van het kind op wie de kinderopvang betrekking heeft.

Overeenkomst
De Overeenkomst van de kinderopvang tussen de Ouder en  Kinderopvang, genaamd de plaatsingsovereenkomst

Partijen
Kinderopvang Bloem BV en de Ouder.

Dagopvang en buitenschoolse opvang
Op de totstandkoming en uitvoering van de Overeenkomst zijn onder andere de Algemene Voorwaarden voor Dagopvang en Buitenschoolse opvang 2018 van de Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang (hierna: Algemene Voorwaarden) en haar opvolgers van toepassing. Op deze Algemene Voorwaarden is door Kinderopvang Bloem BV een aanvulling geformuleerd (hierna: Aanvullende Voorwaarden). Deze Aanvullende Voorwaarden maken eveneens onderdeel uit van de Overeenkomst.

Informatieverstrekking
Informatie over onze dienstverlening is te vinden:
• In deze Aanvullende Voorwaarden;
• In het informatieboekje. Het informatieboekje vormt een onlosmakelijk onderdeel van de Overeenkomst. De meest recente versie is te vinden op www.bloembreda.nl.
• Op onze website www.bloembreda.nl.
• In het ouderportaal van Bloem Breda.

Openingstijden
Kinderopvang Bloem BV biedt kinderdagopvang en buitenschoolse opvang gedurende het gehele jaar behalve op zaterdagen, zondagen, nationale feestdagen, de dag na Hemelvaart voor het schoonmaken van alle vloeren én tijdens de twee studiedagen voor de medewerkers van Bloem Breda. De exacte data zijn voor het lopende jaar te vinden op de website www.bloembreda.nl.

Annulering (voor aanvangsdatum Overeenkomst)
 • Tot de Aanvangsdatum is er de mogelijkheid om de Overeenkomst schriftelijk te annuleren. Annuleren kan uitsluitend schriftelijk of per e-mail via info@bloembreda.nl. De datum van het poststempel resp. de datum van de email geldt als datum van ontvangst van de annulering.
• Tot één maand voor de Aanvangsdatum bedragen de annuleringskosten € 75,– per Overeenkomst.
• Vanaf één maand voor de Aanvangsdatum is de hoogte van de annuleringskosten gelijk aan de kosten van één maand opvang, zoals deze zijn overeengekomen in de Overeenkomst.
• Bovenstaande geldt ook bij gedeeltelijke annulering van de Overeenkomst (vermindering van opvangdagen of – uren). De verschuldigde annuleringskosten zijn dan gelijk aan één maand opvangkosten voor het gedeelte van de Overeenkomst dat wordt geannuleerd.
• Bij annulering bestaat geen recht op opvang.

Wijzigen aanvangsdatum
Het opschuiven van de aanvangsdatum, na ondertekening van de Overeenkomst, ontslaat de Ouder niet van de betalingsverplichting.

Duur en einde van de Overeenkomst
De Overeenkomst wordt aangegaan voor de maximale termijn van het overeengekomen type kinderopvang.
De maximale termijn voor dagopvang duurt van de leeftijd dat het kind 12 weken is tot de leeftijd waarop het kind basisonderwijs volgt. De maximale termijn voor gesubsidieerde peuteropvang wordt bepaald door het beleid van
de betreffende gemeente aangaande gesubsidieerde peuteropvang.
De maximale termijn voor buitenschoolse opvang en voorschoolse opvang duurt van de leeftijd dat het kind
basisonderwijs kan volgen, tot de dag waarop het voortgezet onderwijs voor het kind begint.
Bij tussentijdse gehele of gedeeltelijke opzegging geldt voor de Ouder een opzegtermijn van één maand. Opzeggen door de Ouder dient schriftelijk of per e-mail te geschieden bij info@bloembreda.nl. De datum van het poststempel resp. de datum van de e-mail geldt als datum van ontvangst van de opzegging.

Vroegtijdige gehele of gedeeltelijke beëindiging van de overeenkomst
Voortijdige gehele of gedeeltelijke beëindiging kan geschieden volgens het gestelde in de ‘Algemene voorwaarden voor Kinderopvang’, rekening houdend met een opzegtermijn van een maand. Beëindiging dient schriftelijk te gebeuren.

Aanvullend daarop is Bloem Breda gerechtigd met onmiddellijke ingang de opvang te beëindigen indien ter beoordeling van Bloem Breda:
– De plaatsing van het betreffende kind of de ouder in het algemeen een bedreiging/gevaar/belasting vormt voor het kind zelf, het personeel van Bloem Breda of voor de andere aanwezige kinderen;
– Het kind gedurende een periode van minimaal twee maanden minder dan 50% gebruik maakt van de afgesproken plaatsing.

De betaling / niet-tijdige betaling
• De betaling wordt bij vooruitbetaling voldaan. Tenzij anders overeengekomen, vindt betaling plaats door middel van automatische incasso van de door de Ouder aangegeven bankrekening, waarvoor de Ouder Bloem Breda heeft gemachtigd. • De Ouder draagt zorg voor een toereikend saldo op de voor automatische incasso bestemde bankrekening.
• Bij niet-automatische incasso worden administratiekosten in rekening gebracht. De administratiekosten bedragen € 2,50 per factuur.
• Wanneer na een betalingsherinnering niet is betaald, ontvangt de Ouder een aanmaning om binnen 7 dagen te betalen
• Bloem Breda behoudt zich het recht voor de plaatsing tijdelijk, al dan niet definitief, op te schorten bij een betalingsachterstand, indien ook na herinnering en aanmaning niet aan de betalingsverplichting is voldaan en zonder dat dit de Ouder ontslaat van de betalingsverplichting.
• Bloem Breda behoudt zich het recht voor de incasso bij niet-tijdige betalingen uit te besteden aan een incassobureau. De hieruit voortvloeiende kosten zijn voor rekening van de Ouder.

Ziekte en/of afwezigheid
• Van ouders wordt verwacht dat zij hun kind(eren) afwezig melden ingeval van ziekte en/of overige afwezigheid.
• Bij afwezigheid van een kind blijven de opvangkosten onverkort verschuldigd. Ziekte geeft geen recht op restitutie. Indien de verwachting is dat een kind in verband met ziekte langer dan 2 maanden aaneengesloten afwezig is, kan er bekeken worden of een uitzondering gemaakt kan worden. Voorwaarde is dat de Ouder dit op voorhand/in de beginfase van de afwezigheid door langdurige ziekte aangeeft bij Bloem Breda.

Kinderopvangtoeslag
De Ouder is zelf verantwoordelijk voor de tijdige en correcte aanvraag van de kinderopvangtoeslag bij de Belastingdienst. De Belastingdienst zal in alle gevallen de Kinderopvangtoeslag aan de Ouder overmaken.

Aan- en Afmeld service
• Bloem Breda biedt garantie op plaats op de in de Overeenkomst overeengekomen vaste opvangdagen;
een gemiste opvang dag leidt niet tot ‘recht’ op opvang op een andere dag.
• Als het kind afwezig is na digitale afmelding door de Ouder in de Ouderapp van KOVNet, kan de niet-gebruikte
opvang dag tot 6 maanden na (onafhankelijk van het kalenderjaar) de gemiste dag worden opgenomen, conform
de bepalingen in dit artikel. Ruilen na afmelding is mogelijk indien de afmelding digitaal in de Ouderapp heeft plaatsgevonden vóór 11.59 uur op de dag voorafgaand aan de opvangdag. Niet ingezette opvangdagen worden
niet financieel gecompenseerd.

Ruilen is mogelijk indien de bezetting op de groep dit toelaat en valt, met
inachtneming van het bepaalde in de eerste bullet van dit artikel, binnen de looptijd van de Overeenkomst.
Dit betekent dat ruilen alleen mogelijk is als 1. het aantal kinderen in de groep en 2. de samenstelling van de
groep dit toelaat, en 3. Bloem Breda hiervoor géén extra personele kosten maakt. Van Bloem Breda kan niet
worden gevergd de bezetting te vergroten door het inzetten van extra personeel, teneinde de ruiling mogelijk
te maken.
• Gemiste opvangdagen die niet binnen de eerstgenoemde termijn onder bullet 2 van dit artikel zijn geruild,
vervallen.
• Een goedgekeurde extra opvangdag kan wel opnieuw worden afgemeld maar de uren komen niet meer in het
urenpotje. Deze vervallen.
• Contractuele Opvangdagen, die vallen op een algemeen erkende feestdag, komen niet in het urenpotje terecht.
• Ouder is verantwoordelijk voor correcte uitvoering van de gewenste af- en aanmeldingen binnen de KOVNet app.
• Een ouderverzoek wordt alleen gehonoreerd wanneer een Ouder geen actuele betalingsachterstand heeft bij Bloem Breda.
• U kunt enkel aanvragen doen via de KOVNet ouder app. Heeft u geen logincode meer, dan mailen we die graag opnieuw.
• U krijgt uiterlijk een week vooraf antwoord op uw verzoek. Eerder hebben we lastig zicht op de mogelijkheden.
• Heeft u een 52 weken contract, dan mag u voor elke doordeweekse dag aanvragen doen.
• Heeft u een 40 weken contract, dan mag u alleen in de 40 schoolgaande weken aanvragen doen.
• Als (een deel van) uw contract stopt, dan vervalt ook het bijbehorende urenpotje.
• De mogelijkheid van het urenpotje is een service die wij bieden. Wij kunnen helaas niet garanderen dat alle gemiste dagen ingehaald kunnen worden.
• Een extra dag kan worden afgenomen tegen het geldende tarief. Een extra dag wordt via de volgende maandfactuur in rekening gebracht en zal ook op het jaaroverzicht te vinden zijn. Een extra dag betreft opvang van 07.30 – 18.30 uur. Een extra halve dag betreft opvang van 7.30 – 13.00 uur of van 13.00 – 18.30 uur.
• Alle digitale ouderverzoeken worden door de planningsmedewerkers van Bloem Breda in behandeling genomen op maandag tot en met vrijdag tussen 09:00 en 17:00 uur. In de weekenden worden deze niet behandeld.
• Deze service is kindgebonden. Een afgemelde dag kan niet voor een broertje of zusje worden gebruikt.

Veel Buiten en Vies mogen worden
De Ouder is zich bewust van de Missie van BLOEM waarbij kinderen veel buiten, en op pad, zullen zijn waarbij kleding vies kan en mag worden. (BLOEM is een kinderopvangorganisatie met een maatschappelijke doelstelling. BLOEM biedt kinderen de kans zich te ontwikkelen en te ontplooien door het bieden van gekwalificeerde kinderopvang. Daarnaast staan wij voor gezonde voeding, veel buiten spelen en natuurbeleving in de breedste zin van het woord)

Klachtenprocedure
Bijgaand en/of in de bijlage treft u een versie aan van onze klachtenregeling.

Aansprakelijkheid
Bloem Breda BV is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal en beschadiging van persoonlijke eigendommen van kinderen en Ouders. Ouder is aansprakelijk voor alle schade die door hemzelf of het kind worden toegebracht aan Bloem Breda of aan derden die bij de uitvoering van de Overeenkomst zijn betrokken, waaronder begrepen andere kinderen. Ouder is eveneens aansprakelijk voor alle schade van Bloem Breda die het gevolg is van het feit dat Ouder zijn verplichtingen in verband met de Overeenkomst niet of niet voldoende is nagekomen, waaronder mede doch niet uitsluitend wordt verstaan schade ontstaan door het niet, onjuist of onvolledig verstrekken van informatie door Ouder omtrent (de opvang van) het kind.
Ouders dienen een WA-verzekering voor hun kinderen te hebben afgesloten.

Overmacht
Bloem Breda is niet aansprakelijk in geval van overmacht. Onder overmacht wordt in deze aanvullende voorwaarden onder andere verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende onvoorziene oorzaken, waarop Bloem Breda geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Bloem Breda niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Onder overmacht vallen in ieder geval: staking (ook bijvoorbeeld in het basisonderwijs), vanuit overheidswege opgelegde maatregelen, pandemieën, bovenmatig ziekteverzuim van de medewerkers van Bloem Breda, een (tijdelijk) tekort aan pedagogisch werkers, brand, wateroverlast, bedrijfs- en technische storingen enz. In geval van overmacht zal Bloem Breda daarvan onverwijld mededeling doen. Overmacht ontslaat Bloem Breda van de uitvoeringsplicht van de Overeenkomst. De opvangkosten blijven onverkort verschuldigd.

Wijziging aanvullende Algemene voorwaarden

Bloem Breda heeft het recht de Aanvullende Voorwaarden eenzijdig te wijzigen, al dan niet als gevolg van wijzigingen in wet- en regelgeving. Bloem Breda zal de wijziging van de Aanvullende Voorwaarden ten minste een maand vóór de ingangsdatum van de wijziging schriftelijk aan Ouder meedelen. Als de wijziging van de Aanvullende Voorwaarden leidt tot een wezenlijke wijziging van de Overeenkomst, dan heeft Ouder de
bevoegdheid om tot de dag waarop de wijzigingen in werking treden de Overeenkomst op te zeggen per de dag waarop de wijzigingen in werking treden.

Persoonsgegevens
Bloem Breda verplicht zich te handelen volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming. De verwerking van de persoonsgegevens vindt plaats in overeenstemming met ons Privacy Statement, die beschikbaar is op www.bloembreda.nl.

Versie datum: 31-10-2023

Bijlage: Klachtenregeling

Interne Klachtenregeling Kinderopvang Bloem Breda

Wij zijn ons er dagelijks van bewust dat u ons uw kostbaarste bezit toevertrouwd. Wij zullen er daarom dagelijks zorg voor dragen dat we hier met veel liefde, professionaliteit en verantwoordelijkheid mee omgaan.

Iedere ochtend horen we graag bijzonderheden van uw kind die belangrijk zijn voor de opvang van die dag. Op deze manier kunnen we er rekening mee houden. Ook veranderingen in de omgang, eten, drinken en slapen horen hier bij.

Aan het einde van de dag zullen wij u vertellen hoe de dag bij Bloem is geweest. Wat heeft u kindje gedaan, hoe heeft hij/zij dat ervaren en hoe heeft de pedagogisch medewerker op uw kindje gereageerd. Daarbij vinden we het belangrijk dat de pedagogisch medewerker bij u nagaat of u hier een prettig gevoel over heeft en of dit aansluit bij uw manier van opvoeden.

Het schrijven van het schriftje, het maken van foto’s, de 10minutengesprekken zijn verschillende manieren voor ons, om u zo goed mogelijk op de hoogte te houden van de ontwikkeling en het welzijn van uw zoon of dochter bij Bloem. En om op een prettige manier met elkaar in gesprek te blijven.

Op deze manier dragen we zorg voor een prettige manier van omgaan met elkaar. Een laagdrempelige, persoonlijke manier van omgaan met elkaar vinden we belangrijk. We kunnen ons voorstellen dat het gebeurd, dat er toch een misverstand, geschil of klacht ontstaat of een situatie waar u andere gedachten over heeft. Dit horen wij graag.

We willen u vragen dit in eerste instantie met de pedagogisch medewerkster zelf te bespreken.
Mocht u er niet uit komen of een onprettig gevoel aan over houden dan kunt u zich ook wenden tot het management van Bloem. Dit kan door ons aan te spreken bij Bloem, door telefonisch contact te zoeken (076-5156900)of via de mail (info@bloembreda.nl) . We maken graag tijd voor u vrij om de situatie met u te bespreken. We zullen van dit gesprek een verslag maken en vinden het prettig als ook u uw klacht schriftelijk aan ons voorlegt.

Ook bij de oudercommissie kunt u terecht met een vraag, zij helpen u allertijden. Zij zijn bereikbaar via oudercommissiebloem@hotmail.com. Mochten we gezamenlijk er niet aan uitkomen, binnen 6 weken, dan heeft u de mogelijkheid om uw klacht te melden bij de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen. (www.degeschillencommissie.nl )

Zij zullen de klacht beoordelen en binnen 6 maanden uitspraak doen. De uitspraak van de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen is bindend voor alle partijen.

Bloem is aangesloten bij de geschillencommissie Kinderopvang